Alle wurdagen @ Omrop Fryslân 20.00 – 22.00 in geweldige greep út de lêste 50 jier popmuzyk, Frysk én (ynter)nasjonaal.

Oant jûn! Groet’n, Wim